عكسهاى رومانتيك

غمناك ترين ناله دلم 

بهانه ديدن توست 

تو بگو با دل بى قرارم چه كنم ؟   

   


 

 


 

 

 


 

 
گزارش تخلف
بعدی